egyesével

Mennyei Király, Vigasztaló

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke!
Ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz!
Minden jónak kútfeje, és az életnek megadója!
Jöjj el és lakozzál mibennünk,
és tisztíts meg minket minden szennytöl,
és üdvözítsd, Jóságos, ami lelkünket.

IV. hét péntek, esti dicséret

Mindenható, irgalmas Istenünk,
a Te akaratodból szenvedett Krisztus
az egész világ üdvösségéért. Adj népednek nagy
elhatározást, hogy merjen Neked bemutatott élö áldozattá
válni, és így beteljék szereteted teljességével!

Krisztus lelke, szentelj meg engem...

Krisztus lelke, szentelj meg engem!
Krisztus teste, üdvözíts engem!
Krisztus vére, ihless meg engem!
Krisztus oldalából folyó víz, moss tisztára engem!
Krisztus kínszenvedése, erösíts meg engem!
Jóságos Jézus, hallgass meg engem!
Szent sebeidbe rejts el engem!
Ne engedd, hogy elszakadjak Töled!
A gonosz ellenségtöl oltalmazz engem!
Halálom óráján hívj magadhoz engem!
Add, hogy eljussak Hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek Téged,
mindörökkön-örökké. Amen.

Uram, áldd meg a kezemet... (Sabine Naegeli)

Uram, áldd meg a kezemet, hogy óvatos legyen,
hogy anélkül tarthasson, hogy egyben megkötözne bárkit is,
hogy számítás nélkül ajándékozzon,
hogy legyen vele az áldás és a vigasztalás ereje.
Uram, áldd meg a szememet,
hogy meglássa a szükséget szenvedőt, a láthatatlant,
átlásson a felszínen és melegséget tudjon ajándékozni.
Uram, áldd meg a fülemet, hogy meghallja a hangodat,
hogy meghallják a szükség hangjait,
hogy meghallják azt is, ami kellemetlen,
s hogy elzárkózzanak a zaj elől.
Uram, áldd meg a szám, hogy megvalljon téged,
hogy ne mondjon semmit, amivel megsebeznék valakit,
hanem gyógyító szavakat mondjon.
Tégy hasznossá, Uram!

Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom... (Loyolai Szent Ignác)

Vedd Uram, és fogadd el teljes szabadságom,
emlékezetem, értelmem és egész akaratom,
mindenem amim van és amivel rendelkezem.
Te adtad mindezt, Neked, Uram, visszaadom.
Minden a Tiéd, rendelkezzél vele egészen akaratod szerint.
Add nekem szereteted és kegyelmed, mert ez nekem elég.

egy 4. századi áldás

Az Úr mutasson neked utat, maradjon veled,
hogy téged átölelve óvjon az út veszélyeitől,
álljon mögötted, hogy elkapjon, ha elesel,
s vigasztaljon a szomorúságban,
vegyen körül és védelmezzen, ha megtámadnak téged,
álljon feletted és áldjon meg téged
az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.

Uram, tégy engemet a Te békédnek eszközévé

Uram, tégy engemet a Te békédnek eszközévé.
Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda én a szeretetet vigyem;
ahol a bűn uralkodik, oda én a megbocsátást vigyem;
ahol a viszály szertehúz, oda én az egységet vigyem;
ahol a kétség tétovázik, oda én a hitet vigyem;
ahol a hamisság kígyózik, oda én az igazságot vigyem;
ahol a reménytelenség csüggeszt, oda én a bizalmat vigyem;
ahol a szomorúság fojtogat, oda én az örömet vigyem;
ahol a sötétség rémít, oda én a világosságot vigyem;
Uram, tégy engem a Te békédnek eszközévé.
Úgy legyen! Amen.

Lélegezz bennem, Szentlélek... (Szent Ágoston)

Lélegezz bennem, Szentlélek,
hogy arról gondolkodjam, ami szent.
Irányíts engem, Szentlélek,
hogy azt cselekedjem, ami szent.
Vezess engem, Szentlélek,
hogy azt szeressem, ami szent.
Erősíts meg engem, Szentlélek,
hogy megóvjam, ami szent,
és óvj meg engem, Szentlélek,
hogy sose veszítsem el, ami szent.

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja

Oltalmad alá futunk, Istennek szent Anyja,
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején,
Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől,
mindenkor dicsőséges és áldott Szűz.
Mi asszonyunk, mi közbenjárónk és szószólónk:
engeszteld meg nekünk szent Fiadat,
ajánlj minket szent Fiadnak,
mutass be minket szent Fiadnak. Amen.

Uram, taníts meg engem... (Peter Köster)

Uram, taníts meg engem, hogy elfogadjam a te
jelenléted csendjében a titkot, hiszen az ember
benned ismeri fel önmagát, mint képmásodat. Adj
erőt elengedni mindazt, ami meggátol abban, hogy
találkozzam veled. Adj erőt mindahhoz, ami a te
hasonlatosságodra, bennem akar megtestesülni.

Uram, nyisd meg a szemem (Loyolai Szent Ignác után)

Uram, nyisd meg a szemem,
tárd ki a tekintetem és az érdeklődésemet,
hogy lássam, amit még nem ismerek.
Uram, nyisd meg fülemet, hogy meghalljam,
amit még nem ismerek.
Uram, adj nekem jó szívet,
hogy rád hagyatkozzam,
s meg merjem tenni, amit nem merek.
Uram, tudom, hogy csak általad élek.

Salve Regina

Salve Regina!
Mater misericordiae! Vita dulcedo, et spes nostra, Salve!
Ad Te clamamus! Exsules filii Haevae!
Ad Te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle!
Eia ergo, advocata nostra, illos Tuos, misericordes oculos, ad nos converte!
Et Jesum, bernedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exsilium, ostende!
O clemens! O pia! O dulcis, virgo Maria!

Ambrozián reggeli imák

Vasárnap
Isten, a hívők igaz fényessége,
Isten igazak örökkévaló dicsősége,
kinek világossága le nem hanyatlik,
kinek ragyogása véget nem ismer:
add nekünk a te dicsőségedben élni,
és a te örökkévalóságod világosságába belépni,
hogy te, aki megengedted nekünk
ezen éjszaka után megpillantani a napfényt,
amaz örökkévaló és boldogító naphoz is eljuttass minket.

Hétfő
Isten, fényesség szerzője és a világosság teremtője,
áraszd el, kérünk, fényeddel a mi lelkünknek sötétségét,
s minket, szolgáidat erősíts meg hajnali áldásoddal.

Kedd
Isten, kinek rendeléséből e hajnalon hozzád fölvirradtunk:
kérünk, biztosítsd nekünk, szolgáidnak,
hogy szennyezetlen léptekkel jelenjünk meg majd este teelőtted.

Szerda
Isten, akitől minden javak származnak:
add meg nekünk gazdag jóindulatoddal,
hogy a te sugallatodra azt gondoljuk, ami helyes,
és ugyanezt a te kormányzásoddal meg is cselekedjük.

Csütörtök
Isten, ki a tudatlanság sötétségét a te igédnek fényességével elűzöd:
növeld a hozzád esedezőknek szívében erősségét annak a hitnek,
amelyet immár megadtál nekik,
hogy a tüzet, melyet kegyelmed gyújtott bennük lángra,
semmiféle kísértés ne legyen képes kioltani.

Péntek
Mindenható, örökkévaló Isten,
kinek végtelen hatalmad van megkönyörülni,
ki az emberi nemet kormányzod,
s hogy megtérjen, türelemmel várakozol:
hozzád esedezve folyamodunk,
s téged arra kérünk, hogy korábbi rossztetteinkről elfelejtkezve
engedd reggeli könyörgésünket atyai kegyességed füléhez jutni.

Szombat
Isten, ki nekünk ideigtartó fényességet juttatsz
és örökkévalót ígérsz:
add meg, hogy ezen egész napot
a cselekedetek szerencsés sorozatával vigyük végig,
s mi, akik téged vezérünknek tudunk,
segítségeddel helyénvaló dolgokat teljesíthessünk.

add nékünk

(ford. Dobszay László, Új Ember 1998. márc. 1.)
(Voltak Amborizán esti imák is.)

Bi-Pi imádsága

Mindannyiunk Atyja!
Előtted találkozunk a mai napon,
számtalan országból jöttünk és számtalan nemzetet képviselünk,
de egyek vagyunk testvériségünkben atyai szereteted alatt.

Hozzád jövünk hálás szívvel,
kegyelmi ajándékaidtól boldogan
és köszönettel azért,
hogy mozgalmunk gyarapodik
és kedves a Te szemed előtt.
Viszonzásképpen oltárodra helyezzük,
mint alázatos fölajánlásunkat
azt az áldozatot,
amelyet mi magunk tehetünk mások szolgálatára.

Kérünk Téged, hogy közösségünkben itt együtt
isteni ihleted által szélesebb kitekintést nyerjünk,
világosabb képet mindarról, ami előttünk áll
és amelyre lehetőségünk van,
hogy ezáltal megerősödött hittel indulhassunk tovább hivatásunk végzésében:
hogy egyre magasabbra emeljük a férfiasság ideáljait és erőit
és hogy a közelebbi megértés által
jóakaratod és békéd boldogabb uralmának eljövetelét segítsük a Földön.
Hallgass meg minket, Atyánk.

(Az imát Bi-Pi nemzetközi összejöveteleken való használatra szánta.)

Hitvallások

Én hiszek Krisztusban

Én hiszek Krisztusban azért,
mert hitt a barátságban
és meghalt a világért, amelyet teremtett;
mert szerette az életet,
és mindenből részt vállalt;
mert mindenkinek föltárta hitének mélységeit;
mert beszélt mindarról, ami bennünket érdekel: az életről, a halálról, a szeretetről, a világ szépségéről;
mert sohasem barátkozott a hazugsággal,
mert szembenézett a hatalmasokkal,
mert átélte a halálfélelmet;
mert erősen hitte, hogy semmi sincs elveszve sem az emberben, sem a világban;
mert beszélt egy más valakirõl, akit Atyának hívott;
mert élete végéig azt mondotta: kövess engem;
mert az ő szemében minden ember egyaránt fontos volt, és egyformán szerette őket.
A lelkesedés nélküli keresztények ellenére;
az előírások ellenére
én hiszek Jézus Krisztusban!
Add, Uram, hogy hitem szilárd, alázatos és derűs legyen
és tettekre indítson a Te országodért, a Te uralmadért. Amen.
Apostoli hitvallás (Hiszekegy)

Nemcsak az Istennek szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. Hálaadásként és hűség-nyilatakozatként szoktuk imádkozni a hitvallásokat is, amelyekben az Egyház foglalta össze hitét. Az egyik legősibb közülük az Apostoli hitvallás, amely a római Egyház keresztségi hitvallása volt. Ezt később a 325. évi niceai és a 381. évi konstantinápolyi egyetemes zsinatokon egészítették ki. Ez a Nicea-konstantinápolyi hitvallás, amelyet a szentmisében szoktunk imádkozni.

Hiszek egy Istenben,
mindenható atyában,
mennynek és földnek Teremtőjében.
És Jézus Krisztusban,
az Ő egyszülött Fiában,
a mi Urunkban;
aki fogantatott Szentlélektől,
született Szűz Máriától;
szenvedett Poncius Pilátus alatt;
megfeszítették, meghalt és eltemették.
Alászállt a poklokra,
harmadnapon föltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe,
ott ül a mindenható Atyaisten jobbján.
Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben.
Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat;
a szentek közösségét,
a bűnök bocsánatát,
a test föltámadását
és az örök életet. Amen.
Nicea-konstantinápolyi hitvallás (Hiszekegy)

Hiszek egy Istenben,
mindenható atyában,
mennynek és földnek,
minden láthatónak és láthatatlannak Teremtõjében.
.............................................
Hiszek az egy, szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban,
vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára,
várom a holtak föltámadását
és az eljövendõ örök életet. Amen.

Az Úr dicsértete

Uram, Istenem,
minden teremtmény a Te jóságodból létezik,
az a rendeltetésük, hogy létükkel Téged magasztaljanak.
Te vagy minden igazság, szépség és jóság
teljessége és kifogyhatatlan forrása.
Én is csatlakozni akarok a Téged dicsérőkhöz,
hogy velük együtt teljes odaadással,
tudatosan Téged dicsérjelek
életemmel és imámmal,
kitartásommal és jókedvemmel.
Fiad Jézus, amikor közöttünk járt,
fárasztó napjai előtt Veled beszélgetett,
Téged magasztalt,
Neked adott hálát
és mindig azt tette, ami tetszésedre volt.
Segíts, hogy az én életemben is
a Veled való beszélgetés,
a Te dicséreted,
a hálaadás
és akaratod keresése legyen az első helyen
és azután mindent a Te dicsőségedre tegyek.

Hálás vagyok

Uram, Istenem, nemcsak a bajban akarok rád gondolni, hanem észre akarom venni, hogy mindent Tőled kapok.
Hálás vagyok életemért, amelyet Tőled kaptam, hálás vagyok a szép természetért, amely Rólad beszél, hálás vagyok az emberekért, akik szeretnek és akiket szerethetek, és hálás vagyok, mert országodba vársz az örök boldogságra.
Nem tagadhatom, Istenem, hogy sok baj és sikertelenség is van az életben. Ezekért nehéz hálát adnom, de tudom, hogy ha szeretek, Te ezeket is javamra fordítod.
Végül add, hogy hálás legyek azok helyett is, akik elfelejtenek vagy nem akarnak hálát adni Neked.

Jézus velem van!

Jézusom, te bajban sem hagyod el barátaidat.
Te nem a kényelmes megoldásokat keresed.
Mikor apostolaid csónakját a vihar verte,
ott voltál mellettük
és megróttad őket félelmükért.
Te ott állsz mellettünk is,
amikor tanulnunk, dolgoznunk kell
és amikor jótettekre van alkalmunk.
Odahajolsz mellénk amikor az iskolában összeszedetten figyelnünk kell.
Velünk vagy itt az őrsgyűlésen is
és vigyázol nehogy a játék hevében megbántsuk egymást.
Amikor kísértés környékez,
Te visszatartasz a rossztól.
Add, hogy életünk minden helyzetében figyeljünk rád és veled maradjunk.

Mindent érted

Istenem, bocsásd meg nekem,
ha nem szerettelek volna téged,
ha nem imádkoztam volna érted.
Ígérem, hogy szeretlek egész szívembõl,
imádlak minden gondolatommal,
köszönök mindent,
kérem kegyelmeidet
és bocsánatodért esdeklek.
Áldozatokat fogok vállalni,
hogy szenvedjek érted,
ebből meglátod,
valójában mit is szeretnék tőled kapni.

Bocsáss meg, Uram

Istenem, te nap mint nap igazságodat és jóságodat hirdeted nekem.
Itt van körülöttem a Szentírás és annyi jó könyv,
itt van körülöttem a természet szépsége
és jó emberekkel találkozhatok nap-nap után.
Bocsásd meg gyengeségemet,
hogy mindezekből keveset fogtam fel
és oly keveset adtam át azoknak,
akikkel találkoztam.
Bocsáss meg haszontalanul eltöltött óráimért.
Most szeretném megmondani Neked,
hogy szeretlek.
Jézus példáját követve
Neked akarom szentelni életemet,
szenvedéseimet és örömeimet egyaránt.
Fogadd el tőlem ezt Istenem
engesztelésül eddigi bűneimért és hanyagságaimért.

Cserkészima I. (német)

Urunk Jézus Krisztus!
Te azt mondtad: „Legyetek éberek!”
Ezt mondja a mi jelszavunk is.
Mindig készek akarunk lenni tehát arra,
hogy a Te példád szerint éljünk:
hogy igazak legyünk beszédünkben,
és megbízhatóak tetteinkben.

A Te Egyházadhoz akarunk tartozni
és minden embert testvérünknek tekinteni:
készen a megbocsátásra,
önzetlenül a segítségnyújtásban
és türelmesen a nehézségek között.

Mutasd meg nekünk utadat
és vezess minket ösvényeiden,
amelyek az örök életre vezetnek.
Téged akarunk követni legjobb tudásunk szerint.
Segítő kegyelmed és áldásod kísérjen minket. Amen.

Cserkészima II. (osztrák)

Mindenható, örök Isten!
Arra választottál ki minket,
hogy itt, e földön isteni akaratodat vidáman teljesítsük.
Vezess minket és cserkésztestvéreinket
mindig és mindenhol mennyei fényeddel,
hogy eljöjjön hozzánk a te országod.
Adjál hozzá erőt,
hogy a felismert kötelességeinket
szeretettel és buzgalommal teljesítsük. Amen.

Légy készen (Váradsi Béla ford.)

Urunk Jézus, aki azért jöttél,
hogy megoszd velünk
a vándor és bizonytalan
zarándok életet,
ne engedd, hogy kísértésbe essünk,
s itt a foldön akarjunk neked
végleges otthont építeni.
Jézus Krisztus, Üdvözítőnk,
ki mint fény ragyogsz fölöttünk,
hogy kísérj bennünket
a fáradtság és reménykedés ösvényén,
add, hogy amikor megjelensz,
ajtóink és ablakaink ne legyenek zárva,
hanem készen álljunk,
hogy útra kelhessünk hajnalhasadáskor
az örök és egyetlen otthon felé,
melyet nekünk készítettél.

Kész vagyok (Charles de Foucauld)

Mennyei Atyám, rád hagyatkozom.
Tégy velem tetszésed szerint.
Bárhogyan határozol felőlem,
megköszönöm Neked.
Mindenre kész vagyok, mindennt elfogadok,
csak a Te akaratod teljesedjék bennem
és minden teremtményedben.
Más kívánságom nincs, Istenem.
Életemet kezedre bízom,
Neked ajándékozom, Istenem,
szívem egész szeretetével,
mert kereslek téged.
És szeretetem azt sugallja,
hogy odaajándékozom magam
fönntartás nélkül, határtalan bizalommal,
mert Te vagy az én Atyám.

Imádság humorért (Morus Szt. Tamás)

Jó emésztést kérek tőled Uram,
és azt, hogy legyen mit megemésztenem.
Ajándékozz meg testi egészséggel
és azzal a tudással, hogy testemet épen megőrizzem,
Add, hogy szentül éljek,
arra törekedjek, ami jó és tiszta
és így a bűn láttán ne riadjak vissza,
hanem megtaláljam a módját,
hogyan tudnám jóvátenni.
Add, hogy ne ismerjem az unalmat,
idegen legyen tőlem
mindenféle zúgolódás, sóhajtozás, panaszkodás.
Ne engedj túl sokat törödnöm
ezzel a bennem egyre jobban terebélyesedő valamivel,
ami „én”-nek nevezi önmagát.
Egy kis humorérzéket is adj nekem, Uram,
és azt a kegyelmet,
hogy a tréfát megértsem.
Így már az életben is részesülök egy kis boldogságban,
és talán másoknak is jut valami belőle.

Reggeli himnusz I. (Iam lucis orto sidere...)

1. Már kél a fénynek csillaga,
esengve kérjük az Urat,
járjon ma mindenütt velünk,
ne rontsa ártás életünk.
2. Nyelvünket fogja fékre ma,
ne szóljon rút perek szava,
szemünket védőn óvja meg,
a hívságot ne lássa meg!
3. Lakjék szívünkben tisztaság,
távozzék minden dőreség;
a testnek dölyfét törje meg
étel- s italban hősi fék.
4. Hogy majd a nap ha távozott,
az óra újra éjt hozott,
Lemondásunk szent
éneke legyen az Úr dícsérete.
(meghajolva)
5. Dícsérjük az örök Atyát,
dícsérjük egyszülött Fiát
S a Lelket, a vígasztalót,
most és örök időkön át! Amen.

Reggeli himnusz II. (Ecce iam noctis...) {ÉE 349.}

1. Az éjszakának sötétsége oszlik,
íme tündöklik hajnali nap fénye:
a Mindenhatót bizalommal kérjük,
s teljes erővel.
2. A bágyadtságot tőlünk messze űzze,
és könyörülvén egészséget adjon,
s mint kegyes Atyánk, tárja föl minékünk
mennyek országát!
(meghajolva)
4. Adja meg mindezt Atya, Fiú, Lélek,
Szentháromságban egylényegű Isten,
kinek visszhangzik örökké a földön
nagy dicsősége.

Hálát adok hogy itt a reggel... {kotta}

Uram, Istenem! Tiéd az éjszaka és tiéd a nappal,
kezed műve a hajnali harmatcsepp és a Nap.
Add, hogy ma egész nap jókedvű és tiszta legyek,
a Világosság fia!
Köszönöm, hogy vagy,
és hogy megteremtettél engem is.
Légy mindig jó hozzám,
és a Te irgalmas szereteted
ragyogjon mindig fölöttem!
Óvj meg a bűntől a mai napon,
tölts el a Te Lelkeddel!
Jó akarok lenni,
hogy örömed teljék bennem,
és szeretni akarlak Téged, Uram. Amen.

Gyimesi csángó virradati imádság (töredékei)

Mikor reggel fölkelek,
Napkeletre tekintek.
Ott látom a fényes Napot,
kelő Napban Isten ragyog.
Köszöntelek tégedet,
bennem fénylő Fényességet...
Drága áldott fényes Nap,
segíts meg e mai nap!

KCS (Luther Márton)

Te őrködtél énfelettem.
Köszönöm, hogy megtartottál
és felettem virrasztottál.
áldj meg ma is szent kezeddel ,
tekints reám szeretettel.
Áldd meg minden lépésemet,
és hallgad meg kérésemet. Amen.

Hálát adok, Neked Mennyei Atyám
szeretett Fiad a Jézus Krisztus által,
hogy ma éjjel minden kártól és veszedelemtől megőriztél.
Kérlek, őrizz engem a mai napon is
a bűntől és minden gonosztól,
hogy minden cselekedetem és egész életem tetszésedre legyen,
mert én magamat, testemet, lelkemet, mindenemet
kezedbe ajánlom.
Szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen.

Esti himnusz (Te lucis ante terminum...) ÉE 355.

1. Immár a nap leáldozott,
Teremtőnk kérünk tégedet:
légy kegyes és maradj velünk,
Őrizzed, óvjad népedet.
2. Álmodjék rólad a szívünk,
álmunkban is te légy velünk,
téged dícsérjen énekünk,
midőn új napra ébredünk.
3. Adj nekünk üdvös életet,
szítsd fel a szív fáradt tüzét:
a ránk törő rút éjhomályt
világosságod rontsa szét!
(meghajolva:)
4. Kérünk mindenható Atyánk,
Úr Jézus Krisztus érdemén,
ki Szentlélekkel és Veled
örökké él, s uralkodik. Amen.

Esti ének ÉE 358. (Népi gyűjtés)

1. A fényes nap immár elnyugodott,
a föld színe sötétben maradott
nappali fény éjjelre változott,
fáradtaknak nyugodalmat hozott.
2. Minden élő megy nyugodalomra,
az Istentől elrendelt álomra.
De én, Uram, úgy megyek ágyamba,
mintha mennék gyászos koporsómba.
3. Vessünk számot hát, édes Istenem,
hogy lelkemet ne kelljen féltenem,
hogy lehessen bátrabban szólanom,
midőn meg kell előtted állanom.
4. Színed előtt minden nap elesem,
de te lettél Atyádnál kezesem,
ha megtartasz holnapi napodra,
nem fordítom azt megbántásodra.

Hálát adok az esti órán... {kotta}

Maradj velem Uram, mert alkonyodik
és közeleg az este.
Maradj velem kegyelmeddel és jóságoddal,
vigasztalásoddal és áldásoddal!
A Te kezedbe teszem le, Atyám
ennek a napnak az alkonyán,
amit csak tettem, jót és rosszat.
A jót Neked köszönöm,
a rosszat szívből bánni akarom előtted.
Fogadj el és ismerj magadénak!
És ha megengeded,
hogy ismét megláthassam napodat,
nézd, Uram, itt vagyok
mindenre készen – Teérted. Amen.

Én Istenem, jó Istenem...

Én Istenem, jó Istenem,
becsukódik már a szemem.
De a Tied nyitva, Atyám,
amíg alszok vigyázz reám.
Vigyázz az én szüleimre
meg az én kis testvéremre.
Mikor a nap újra fölkel,
puszilhassuk egymást reggel. Amen.

Hálát adok, Neked Mennyei Atyám (Luther Márton)

Hálát adok, Neked Mennyei Atyám
szeretett Fiad a Jézus Krisztus által,
hogy a mai napon kegyelmesen megőriztél.
Kérlek, bocsásd meg minden bűnömet,
mert vétkeztem azokkal és őrizz meg ma éjjel is kegyelmesen,
mert én magamat, testemetl, lelkemet, mindenemet kezdbe a jánlom.
Szent angyalod legyen velem,
hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen.

Étkezés előtt, után 1. {kotta!}

Jöjj el, Jézus, légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál nékünk!

Adjad Uram, hogy jól essék,
Jézus neve dícsértessék. Amen.

Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott!

Mi jóllaktunk, hála Isten,
Annak is adj, kinek nincsen. Amen.

Étkezés előtt, után 2. {kotta!}

Te hívsz meg minket a lakomára,
Az együttlétért Tied a hála.
Mert úgy szerettél, emberré lettél,
Kenyeret adtál, velünk is ettél.

Mi már jóllaktunk, dicsőség néked,
Szívünkből zengjen a hálaének.
Kezed kitárod, betöltesz mindent
Ki benned bízik ínsége nincsen.

Az ételért, az italért
légy áldott jó atyánk! (kánon)

Étkezés előtt, után 3. {kotta!} A római egyház asztali imája (ÉE)

Mindeneknek szemei Tebenned bíznak, Uram,
mert te adsz nekik eledelt alkalmas időben.
Föltárod a Te szent kezeidet,
megelégítesz minden élőket áldásoddal.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Amen.

Legyen áldott az Úr neve
mostantól fogva és mindörökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak
és Szentlélek Istennek.
Miképpen kezdetben, most és mindenkor
és mindörökkön örökké. Amen.

Étkezés előtt, után 4. Székely asztali áldás

Ki asztalt terítesz az égi madárnak,
Teríts asztalt, teríts szegénynek, árvának.
Nyújtsd ki Atyánk, nyújtsd ki jóságos kezedet,
Adj a koldusnak is tápláló kenyeret.
Ételben, italban legyen bőven részünk,
Gondviselő Atyánk, könyörögve kérünk. Amen.

Gondviselő Atyánk, asztalodtól kelve,
Szívből hálát adunk, kezünk összetéve.
Áldd meg ezt házat, s ennek gazdáját,
Fordítsd vissza néki a vendéglátását.
Szánd meg a szegényt, a szenvedőt, s az árvát,
S a Benned bízóknak viseld mindig gondját! Amen.

Étkezés előtt, után 5.

Megígérted: velünk leszel,
Asztalunknál velünk eszel,
Mint akárki, ha velünk ül.
Add, Uram, hogy közösségünk,
Mely fogyasztja étkezésünk,
Téged lásson itt vendégül.

Szánd, Uram a szenvedőket,
Szánd, Uram, az éhezőket,
Hiszen ez a Te világod!
Add, hogy mi is értük éljünk,
Add, hogy dolgozhassunk értük,
S jöjjön el a Te országod!

Étkezés előtt, után 5.

Megígérted: velünk leszel,
Asztalunknál velünk eszel,
Mint akárki, ha velünk ül.
Add, Uram, hogy közösségünk,
Mely fogyasztja étkezésünk,
Téged lásson itt vendégül.

Szánd, Uram a szenvedőket,
Szánd, Uram, az éhezőket,
Hiszen ez a Te világod!
Add, hogy mi is értük éljünk,
Add, hogy dolgozhassunk értük,
S jöjjön el a Te országod!

Étkezés előtt, után 6.

Atyánk, a föld minden javát
jóságodból élvezzük.
Add, hogy a szent igazságot
szomjúhozzuk s éhezzük!

Megköszönjük a kenyeret,
Mi Atyánk, ki vagy az égben,
Add, hogy segíthessünk annak,
Aki szenved nagy szükségben.

Étkezés előtt, után 7.

Áldj meg minket Úristen, és ezen adományaidat,
amelyeket a Te bőkezűségedből
veszünk magunkhoz. Amen.

Hálát adunk neked, Mindenható Isten,
minden jótéteményedért,
aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Étkezés előtt, után 8. Kiscserkész asztali ima

Édes Jézus, ide hallgass,
Éhes vagyok, mint a farkas!

Úgy jóllaktam, mint a duda,
Hála Neked, Egek Ura!

Étkezés előtt, után 9.

Minden javak osztogatója,
áldd meg szolgáidnak ételét, italát. Amen.

Hálát adunk neked, Úristen, ezen ételért és italért.
Fizess meg, Uram minden jótevőnknek
a Te szent nevedért örök boldogsággal. Amen.

Étkezés előtt, után 10. (Sík-Schütz)

Te táplálsz minket mennyei Atyám, hála néked jóságodért.
Add, hogy soha el ne feledkezzünk ajándékaidról,
melyekben méltatlanul részesülünk,
és soha el ne feledkezzünk ama felebarátainkról,
akiknek alig jut a mindennapi kenyérre. Amen.

A te nevedben ülünk asztalhoz Uram,
áldd meg a mi ételünket és italunkat,
hiszen tetőled kaptuk.
Add, hogy az evésnél is úgy viselkedjünk,
mint a te fiaidhoz illik. Amen.

Cserkészvezető ima

Jézus Krisztus! Te tanítottál arra,
hogy győzzem le a hegyet
és a tetejéről csodáljam teremtett világodat.
Te tanítottál arra is,
hogy győzzem le a vizet
és mikor mindenki szomjas, én igyak utoljára.
A hegyben magamat győzöm le,
a vízben másokat szolgálok.
Jézus, tégy alkalmas eszközöddé engem,
hogy cserkészeim számára Téged mintázzak életemmel
és törvényeid szerint neveljem őket
egyeneslelkűségre, szolgálatra és segítőkészségre;
szeretetre, önfegyelemre és engedelmességre;
vidámságra, takarékosságra és tisztaságra!
Legyél velem továbbra is segítő kegyelmeddel ezen az úton!
Amen.

Cserkészvezető imádsága cserkészeiért

Atyám! Hozzád könyörgök, értük, akiket rám bíztál.
Óvd meg őket a gonosztól és szenteld meg őket az igazságban.
Támadjon fel bennük a tenniakarás vágya
az ismeretek megszerzésére
az idő értékes eltöltésére,
a Te megismerésedre és szolgálatodra.
Add, hogy szüleik örömüket leljék
cserkészetben szerzett értékeikben.
Végül tégy alkalmassá engem,
hogy Hozzád vezessem cserkészeimet
és valóban övék legyen az Isten országa.
Amen.

Veni Sancte Spiritus!

Jöjj Szentlélek Úristen! Teremts csöndes nyugalmat a bennünk lévő feszültségből; írd felül bizalommal a bennünk lévő aggodalmat; erős hittel a félelmünket; a kegyelem édességével a bennünk lévő keserűséget; ragyogó fényeddel a mi sötétségeinket; meleg szereteteddel a bennünk lévő hideget; fényességeddel űzd el a bennünk lévő éjszakát; üdítő tavaszoddal a bennünk uralkodó telet! Egyengesd ferdeségünket! Vedd el büszkeségünk élét, de mélyítsd el alázatosságunkat! Gyújtsd meg szeretetünk tüzét, de oltsd ki szenvedélyeink tüzét! Tedd, hogy úgy lássuk magunkat, ahogy Te látsz minket. Engedd, hogy úgy lássunk Téged, ahogyan kívánod. Így legyünk boldogok Jézus szavait igazolva: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják Istent!”

Ha (Szent Ágoston)

Ha eltávolodunk tőle, elveszünk,
ha felé fordulunk, feltámadunk,
ha benne maradunk, rendíthetetlenek leszünk,
ha visszafordulunk feléje, újjászületünk,
ha benne lakunk, akkor élünk.

Krisztus lelke

Krisztus lelke, szentelj meg engem.
Krisztus teste, üdvözíts engem,
Krisztus vére, ihless meg engem.

Krisztus oldalából folyó víz, tisztíts meg engem.

Krisztus szenvedése, erősíts engem.

Ó, édes Jézus, hallgass meg engem.
Szent sebeidbe rejts el engem.

Ne engedd, hogy elszakadjak tőled.

A gonosz ellenségtől oltalmazz engem.

Halálom óráján hívj el engem.

És juttass el magadhoz engem.

Hogy szentjeiddel dicsérjelek téged,

Mindörökkön örökké. Ámen.

Mindig szent akartam lenni (Lisieux-i Szent Teréz)

Mindig szent akartam lenni, bár fáj, amikor magamat szentekkel hasonlítom össze. Láttam, hogy akkora a különbség közöttünk, amekkora a felhőben álló hegyóriás és a porszemek között. Ám Isten nem támaszthat bennem megvalósíthatatlan vágyakat. Ha kicsi, ha törpe vagyok is, vágyódhatom, vágyódnom kell arra, hogy szent legyek. Égbe kell jutnom, bármi áron is. Keresni fogok tehát egy egyenes és rövid utat. Egy utat, amely oda vezet.

Megtalálni Krisztust (Luther Márton)

Aki meg akarja találni Krisztust, annak előbb az egyházat kell megtalálnia. Az egyház pedig nem fa és kő, hanem Krisztus-hívők gyülekezete. Hozzájuk kell csatlakozni, és megnézni, hogy hogyan hisznek, élnek és tanítanak. Krisztus kétségtelenül ott van náluk.

A keresztény gyülekezet soha össze ne jöjjön úgy, hogy ne hirdessék és ne imádkozzák Isten igéjét, hacsak a lehető legrövidebben is.

Az ünnepet úgy szenteljük meg, hogy időt és alkalmat keresünk istentiszteletre, vagyis arra, hogy összegyülekezzünk, Isten igéjét hallgassuk, arról elmélkedjünk, s azután Istent magasztaljuk, neki énekeljünk és imádkozzunk.

A háromkirályok imája (Mónika naplója)

Mintha arany lenne, pedig kereszt.
Mintha kereszt lenne, pedig boldogság.
Mintha tanítana, pedig imádkozik.

Mintha büntetne, pedig bűnhődik.

Mintha parancsolna, pedig szolgál.
Mintha felnőtt lenne, pedig gyerek.

Mintha gyermek lenne, pedig felnőtt.

Mintha te lennél, pedig Én vagyok.

Ősi ír áldás

Áldott legyen a Fény, amely rád világít
és a fény, amely benned van
Az áldott napfény sugározzon be téged
és melegítse fel szívedet,
míg úgy nem lobog, mint a kandallók tüze.
Így minden idegen melegedni jöhet hozzád
És minden barátod is.
Sugározzék szemedből a fény,
mint ablakokba állított gyertyák fénye,
amely a viharban vándorlókat hívogatja.
Áldott legyen a rád hulló lágy, édes eső!
Hulljanak lelkedre a cseppek,
és csalogassák ki a virágokat,
hogy illatukkal megteljék a levegő.
De áldott legyen a nagy vihar
és rázza meg lelkedet,
hogy fényesre és tisztára mossa!
Sok kis tavacskát hagyjon hátra,
amelyekben megcsillan az ég kékje
s időnként egy csillag is.
Legyen áldott a Föld,
az egész földkerekség,
hogy mindenütt kedvesen fogadjon,
bármerre is vezessen utad!
Legyen puha a föld,
amikor terhétől fáradtan lepihensz
és legyen könnyű, amikor majd kint fekszel alatta.
Olyan könnyen terüljön el fölötted,
hogy lelked kiröppenhessen felfelé
és elérje útja végén az ISTENT!

Madzag-ima (Székesfehérvári közösségek)

Föltámadt Jézus!
Add meg nekünk és közösségeinknek
a személyes figyelem
és a mindenki felé kinyíló szeretet lelkét,
hogy kigyógyulva a magányból
és a közömbösségből
eggyé lehessünk Atyáddal,
Embertársainkkal
és önmagunkkal! Ámen.

Imádság bármilyen munka előtt (II. Rákóczi Ferenc)

Teremtő Isten, ki engem a semmiből teremtve gazdagságod munkájának elvégzésében ilyen magas fokra emeltél, segíts meg, hogy semmit se tegyek magamért, mert érted kellene élnem és dolgoznom.

Fiúisten, aki leszálltál a földre, hogy Atyád munkáját beteljesítsd, végezd el bennem is, hogy amit segítségeddel megteszek, általad és benned az ő dicséretére és dicsőségére szolgáljon.

Szentlélek Isten, a megfoghatatlan Szentháromság egysége, irányítsd, kormányozz, világosíts meg engem, hogy mindazt illően megtegyem a földön, amit az Atyával és a Fiúval való egységben elhatároztál a mennyben.

Mielőtt a kormányhoz ülnék

Mielőtt a kormányhoz ülnék

Uram, kérlek, adj biztos kezet

És éber szemet, hogy senki kárára
ne fussak be mérföldeket.

Ámen.

Ima békéért (Könyörgés a misekönyvből)

Békesség Istene, te magad vagy a Béke:
a békétlen szív Téged fel nem foghat.

A gyűlölködő lélek magában fogadni képtelen.
Add, kérünk, hogy az egyetértők tartsanak ki a jóban,
az egyenetlenkedők pedig sérelmeiket feledve leljenek gyógyulást!

Esti ima (P. I. egyetemi lelkész)

Leülök, fáradt agyamnak jólesik
a világ zajából egy kis időre
önmagába térnie.

Ritka ez a nyugodt csend,

amely nem az elhallgattatás,
sem az üres várakozás
kongó semmittevése.
Benne a dolgok elnyerik
természetes színüket:
mindent úgy láthatok,
ahogyan mindig kéne látnom.
Mielőtt lefekszem, megállok.
Ridegnek látszik az élet sok
miértje és hogyanja.

E szívmélyi csöndben megértem:
mindenre úgysem kaphatok választ.
Életem, mint sokmillió társamé –
mégis az enyém.
Abból is valami teljesség
kiragyog: tulajdonom.
A csend őszinte homályában
be kell vallanom: az élet jó!

Még a rajtam csattanó gyűlölet is
alámerülő kavics a szeretet tavában.
A rosszul sikerült dolgokban is
a tökéletes jó elhalványulását sajnálom.
A rohanó idő e kis szünetében
amikor – úgy tűnik – tisztán vonulnak el
előttem a történések kusza képei,
gondolataim:
öröm tölti be egész valómat;
jó, hogy itt vagyok, s itt vagyok,
jó, hogy élhetek!

Életem távoli határait figyelem:
milyen ámulatba ejtően fogható kontúrok
ölelik magukba sorosomat.

Istenem, kezedbe vetem életem!

Dosztojevszkij a bűnbocsánatról (Részlet a Karamazov testvérekből)

Ne félj semmit, és ne búsulj. Csak a bűnbánat ne apadjon ki belőled, akkor Isten megbocsát. Nincs és nem is lehet olyan bűn a világon, amit az úr meg ne bocsátana, hogyha szívből megbánjuk. Az ember nem is követhet el olyan bűnt, amely kimerítené Isten szeretetét. Csak a bűnbánattal törődj szakadatlanul, a félelmet pedig űzd el. Hidd el, Isten úgy szeret, ahogy el sem tudod képzelni, hogy bűnöddel együtt és bűnödben szeret. Menj hát , és ne félj! Ne keseredj el az emberek miatt, és ne haragudj a sérelmekért. Az elhunytnak bocsásd meg szívedben mindazt, amivel megbántott. Békélj meg vele őszintén. Ha megbánod bűnödet, akkor szeretni is tudsz. Ha szeretsz, akkor már Istené vagy. Szeretettel mindent meg lehet váltani és meg lehet menteni. Ha én mint bűnös ember megszánlak, mennyivel inkább Isten. A szeretet olyan drága kincs, hogy az egész világot megveheted, és nemcsak a saját bűneidet váltod meg vele, hanem a másokét is. Menj és ne félj!

Most segíts meg, Mária

Most segíts meg, Mária,
ó irgalmas Szűzanya!
Keservét a búnak, bajnak
eloszlatni van hatalmad.
Hol már ember nem segíthet,
a te erőd nem törik meg.
Hő imáját gyermekidnek nem,
te soha nem veted meg.
Hol a szükség kínja nagy,
mutasd meg, hogy anyánk vagy!
Most segíts meg, Mária,
Ó irgalmas Szűzanya. Ámen

Tégy méltóvá (A Szeretet Misszionáriusainak napi felajánló imája)

Tégy méltóvá

minket, Urunk, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az embertársainkat, akik szegényen és éhezve élnek és halnak.

Add meg nekik ma a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, s a mi megértő szeretetünk által adj nekik békét és örömöt.

Uram, tégy engem békéd csatornájává, hogy

Ahol gyűlölet lakik, oda szeretetet vigyek,
ahol sértés, oda a megbocsátás szellemét,
ahol egyenetlenség, oda egyetértést,
ahol tévedés, oda hitet,
ahol kétségbeesés, oda fényt,
ahol szomorúság, oda örömöt.

Uram, add, hogy inkább iparkodjak vigasztalni, mintsem vigaszra várjak,
inkább én törekedjem megértésre, minthogy megértését óhajtsak,
inkább én szeressek, minthogy szeretetet igényeljek,
mert önmagunkat elfeledve találjuk meg magunkat.

Ha megbocsátunk, akkor nyerünk bocsánatot,
ha meghalunk, azzal ébredünk örök életre.

Vedd életemet a kezedbe (Thomas Merton)

Uram! Vedd életemet a kezedbe, és tedd vele azt, ami Neked tetszik. Ezentúl nem utasítom el magamtól sem az örömöket, sem a nehézségeket, amiket beleszőttél életembe. Elég, ha azt tudom, hogy minden dicsőségedre szolgál. Minden terved jó. Mert minden szeretet. Csak önmagamtól szabadíts meg! Add, hogy hallgatagon, csöndesen belenyugodjak szent akaratodba. Akkor majd fölgyullad szívemben örömöd fénye. Lángja a Te dicsőségedre lobbanjon. Csak ezért éljek! És töltse be egész életemet a szeretet egyetlen gondolatával, és egyetlen kívánságával, hogy szerethessek, nem az érdemért, nem is a tökéletesség, az erény szentségéért, hanem egyedül Érted Istenem! Ámen

Roger testvér imádsága

Feltámadt Krisztus, te olyannak fogadod el szívünket, amilyen. Miért kellene hát arra várnunk, hogy megváltozzék a szívünk, mielőtt elindulnánk feléd? Te fogod átalakítani. Lángra gyújtod lelkünk csipkebokrát. Nyitott sebeinket át árasztod belénk szeretetedet. Éppen fájdalmaink által termékenyíted meg a veled való közösséget. Hangod megtöri éjszakánk sűrűjét, és megnyílnak bennünk a dicsőítés kapui.

Egy meghallgatott imádság (Szent Ritának tulajdonított)

Erőt kértem az Úrtól, s Ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jóindulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Viseljétek el egymást! (Gyökössy Endre)

Viseljétek, szenvedjétek el egymást szeretetben. Pál egy lélegzetre mondja ki a szenvedést és a szeretetet. Ebben a rövid mondatban benne van együttélésünk alaptörvénye, amelyet már oly sok alapokmány, alkotmány megpróbált megfogalmazni. Tűrjétek el egymást a házasságban, tűrjétek el egymást az szeretetben. Tűrjétek el egymás másságát. Fogadjátok el egyMÁSt, fogadjátok el MÁSként. Ez az agapé, a krisztusi szeretet. Minthogy minden dolog kicsiben indul el – kíséreljük meg legalább itt és most Pál felszólítását megvalósítani.

Az Élet himnusza (Kalkuttai Boldog Teréz)

Az Élet egyetlen esély – vedd komolyan!

Az Élet szépség – csodáld meg!

Az Élet boldogság – ízleld meg!

Az Élet álom – tedd valósággá!

Az Élet kihívás – fogadd el!

Az Élet kötelesség – teljesítsd!

Az Élet játék – játszd vidáman!

Az Élet vagyon – használd fel!

Az Élet szeretet – add át magad!

Az Élet titok – fejtsd meg!

Az Élet ígéret – teljesítsd!

Az Élet szomorúság – győzd le!

Az Élet egy dal – énekeld!

Az Élet küzdelem – harcold meg!

Az Élet kaland – vállald!

Az Élet jutalom – érdemeld ki!

Az Élet élet – éld!

Szeretet

A szeretet nem mindig nagy kövekből
rakja dómok pilléreit.

Jelentéktelen kicsinyekből
alkotja legszebb mesterműveit.

Isten csak hitet adhat (Brazíl ének)

Isten csak hitet adhat,

te viszont tanúskodhatsz.

Isten csak reményt adhat,

te viszont testvéredbe önthetsz hitet.

Isten csak szeretetet adhat,

te viszont megtaníthatsz mást szeretni.
Isten csak erőt adhat,

te viszont támasza lehetsz a bizonytalannak.

Isten csak az út,

te viszont megmutathatod másoknak.

Isten csak a fény,

te viszont mindenki szemében megcsillanthatod.

Isten csak az élet,

te viszont felkeltheted másokban az élni akarást.

Isten csak azt teheti meg, ami lehetetlennek tűnik,

te viszont megteheted a lehetségest.

Isten elég önmagának,

mégis számít rád.

A tárgyak imáiból

Egy elhajított, elhagyott

üvegcserép vagyok,

szemétdombon fekszem törötten.

Köröttem portálok, büszke ablakok,

de jaj, homályosak, vakok,

világtalan mind s fénytelen.

S engem megejtett hirtelen

valami szép, csodás varázs,

s ragyogtam, izzottam, mint parázs

és elrévülten, elbűvölten

szikráztam, égtem, tündököltem,

gyémántos fényem szerteszórtam:

a Nap sugárzó tükre voltam!

Köszönöm, Istenem, hálatelten,

hogy volt időm, midőn

sok más dicsőbb üveg közül

az én szegényke-árva lelkem

választottad ki tükrödül,

s a törött üvegcserepet

beragyogta a Szeretet!

Mindenszentek litániája

Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Krisztus, kegyelmezz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!
Uram, irgalmazz nekünk!

Szentséges Szűz Mária,
könyörögj érettünk!
Szent Mihály, Gábor és Ráfael,
könyörögjetek érettünk!
Mindnyájan szent angyalok;
könyörögjetek érettünk!

Szent József,
Könyörögj érettünk!
Keresztelő Szent János,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent pátriárkák és próféták,
könyörögjetek érettünk!

Szent Péter,
könyörögj érettünk!
Szent András,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent apostolok,
könyörögjetek érettünk!
Szent Lukács,
könyörögj érettünk!
Szent Márk,
könyörögj érettünk!
Szent Mária Magdolna,

könyörögj érettünk!
Szent Márta, Mária és Lázár!
Könyörögjetek érettünk!

Mindnyájan az Úr tanítványai,
könyörögjetek érettünk!

Szent István,
könyörögj érettünk!
Antiochiai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Szent Polikárp,
könyörögj érettünk!
Szent Jusztin,
könyörögj érettünk!
Szent Lőrinc,
könyörögj érettünk!
Szent Perpétua és Felicitász,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ágnes,
könyörögj érettünk!
Goretti Szent Mária,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent vértanúk,
könyörögjetek érettünk!

Szent Leó és Gergely,
könyörögjetek érettünk!
Szent Ambrus,
könyörögj érettünk!
Szent Jeromos,
könyörögj érettünk!
Aranyszájú Szent János,
könyörögj érettünk!
Szent Cirill és Metód,
könyörögjetek érettünk!
Sziénai Szent Katalin!

könyörögj érettünk!
Avilai Szent Teréz!

könyörögj érettünk!
Kis Szent Teréz!

könyörögj érettünk!

Mindnyájan szent tanítók!
Könyörögjetek érettünk!


Szent Benedek,
könyörögj érettünk!
Szent Bernát,
könyörögj érettünk!

Assisi Szent Klára!

könyörögj érettünk!

Árpádházi Szent Margit

Könyörögj érettünk!

Szent Ferenc és Domonkos,
könyörögjetek érettünk!

Loyolai Szent Ignác,
könyörögj érettünk!
Xavéri Szent Ferenc,
könyörögj érettünk!

Limai Szent Róza,
könyörögj érettünk!
Mindnyájan szent szerzetesek!
Könyörögjetek érettünk!

Szent István király,
könyörögj érettünk!
Szent László király,
könyörögj érettünk!
Szent Imre,
könyörögj érettünk!
Boldog Gizella!
könyörögj érettünk!

Árpádházi Szent Erzsébet!

könyörögj érettünk!

Szent Hedvig királynő!

könyörögj érettünk!

(Ha jónak látszik, ezt még kiegészíthetjük az aktuális bérmavédőszentekkel.)

Istennek minden szentjei,
könyörögjetek érettünk!

Légy irgalmas,
Ments meg, Uram minket!
Minden gonosztól,
Ments meg, Uram minket!
Minden bűntől,
Ments meg, Uram minket!
Az ördög cseleitől,
Ments meg, Uram minket!
Haragtól, gyűlölségtől és minden gonosz akarattól,
Ments meg, Uram minket!
Az örök haláltól,
Ments meg, Uram minket!
Megtestesülésed által,
Ments meg, Uram minket!

Születésed által,
Ments meg, Uram minket!
Keresztséged és szent böjtölésed által,
Ments meg, Uram minket!
Kereszted és kínszenvedésed által,
Ments meg, Uram minket!
Halálod és temetésed által,
Ments meg, Uram minket!
Szentséges feltámadásod által,
Ments meg, Uram minket!
Csodálatos mennybemeneteled által,
Ments meg, Uram minket!
A Szentlélek kiáradása által,
Ments meg, Uram minket!
Dicsőséges eljöveteled által,
Ments meg, Uram minket!

Bocsáss meg nekünk!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Add, hogy mindig arra törekedjünk, amire te vágysz!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Mentsd meg testvéreinket, rokonainkat, jótevőinket és minket is az örök kárhozattól!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Adj örök nyugodalmat a megholt híveknek!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Őrizd meg a világot ragálytól, éhségtől és háborútól!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Kormányozd és erősítsd meg az Anyaszentegyházat!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Tartsd meg a pápát és az egész papi rendet a szent vallásban!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Egyesítsd az egész kereszténységet!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!
Vezess el mindenkit az evangélium világosságára!
Kérünk Téged, hallgass meg minket!

Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass minket!
Krisztus, hallgass meg minket!
Krisztus, hallgass meg minket!


Istenünk, te látod, hogy gyengeségünk mennyire megbénít bennünket.
Szentjeid példájával kelts bennünk új erőt szeretetednek szolgálatára.
Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

Adventi "szentcsalád-járás"

Kezdőének (ÉE 1,2)
A szentképet hozó köszöntése:

Békesség e háznak és minden lakójának!
Fogadjátok hajlékotokba ezt a képet,
S vele fogadjátok szívetekbe
A megtestesült Ige áldását, szent anyjának,
Máriának alázatosságát, Szent Józsefnek
Tisztaságát és szolgáló lelkületét.
A házigazda fogadása:
Hogyan lehet az, hogy az én Uram anyja
Jön hozzám?
Hogyan érdemlem én meg, hogy
Teremtőm és Megváltóm, akit
Az egész világ nem tud befogadni,
Az én szerény otthonomban vegyen szállást?
Szeretettel és tisztelettel fogadlak,
Ó Jézusom, szent anyáddal, Máriával és
A szent Szűz jegyesével, a te tiszteletreméltó
Gyámoddal, Józseffel együtt.
Hozzál e ház lakóinak lelki megvilágosodást,
Tisztulást, szent örömet és békességet, hogy
Méltó szívvel várjuk a Karácsony ünnepét.

A kép méltó elhelyezése, kivilágítása (vagy gyertya gyújtása)

Tetszés szerint:
- szentírásolvasás Adventi énekekkel és imákkal
- örvendetes olvasó egy tizedének elmondása
- litánia az Atyához (997.o)
- litánia Máriáról
- litánia Jézusról
- litánia Szent Józsefről (1007.o)

Imádság végén a házigazda könyörgése:
( vagy egy a 11 adventi imádság közül )
Hg: Mutasd meg nekünk Uram, irgalmasságodat!
Mind: És a te Üdvösségedet add meg nekünk!
Hg: Uram, hallgasd meg könyörgésemet!
Mind: És az én kiáltásom jusson eléd!
Hg: Könyörögjünk!
Add meg, kérünk, mindenható Isten, hogy mi,
Akik imádandó szent Fiad születését várjuk,
Egykor örvendezéssel nyerjük el örökkévaló
Ajándékaidat is; ki él és uralkodik
Mindörökkön örökké. - Amen.

Mária-ének vagy Magnificat (ÉE 251, 643; 1241.o)

Könyörgés: Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja! Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire!
Könyörögjünk! Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe...
Szentképet hozó: Ádventjének megvilágosító erejével szenteljen meg titeket az Isten. -Amen.
Szabadítson meg a vétkek bilincseitől, hogy rettegés nélkül várjátok 2. Eljövetelét. -Amen.
Nyugodalmas jó éjszakát és boldog véget engedjen nekünk a mindenható és irgalmas Isten,
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. -Amen.
Adventi záróének.

Naphimnusz (Assisi Szent Ferenc)

Mindenható, fölséges és jóságos Úr,
Tied a dicséret, dicsőség és imádás
És minden áldás,
Minden egyedül téged illet, Fölség,
És nem méltó az ember, hogy nevedet kimondja.

Áldott légy uram s minden alkotásod,
Legfőképpen urunk - bátyánk a nap,
Aki a nappalt adja, és aki ránk deríti a Te világosságodat!
És szép és sugárzó, nagy ragyogással ékes:
A Te képed, Fölséges

Áldjon, Uram, Téged hold nénénk
és minden csillaga az égnek!
Őket az égen alkotta kezed fényesnek, drága szépnek!
Áldjon, Uram, Tégedet szél öcsénk,
Levegő, felhő, jó és rút idő,
Kik által élteted minden alkotásod.

Áldjon, Uram, Téged földanya nénénk,
Ki minket hord, enni ad,
És mindennemű gyümölcsöt terem,
füveket és színes virágokat.

Áldjon Uram, Téged minden ember,
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
És aki tűr gyötrelmet, nyavalyát,
Boldogok, akik tűrnek békességgel,
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát.

Áldjon, Uram testvérünk, a testi halál,
Akitől élő ember el nem futhat.
Akik halálos bűnben halnak meg, jaj azoknak!
És boldogok, kik magukat megadták Te szent
Akaratodnak,
A második halál nem fog fájni azoknak.

Dicsérjétek az Urat és áldjátok,
És mondjatok hálát Neki,
És nagy alázatosan szolgáljatok!

Asztali ima 1/6

MINDNYÁJAN benned bízunk Úristen, Te adsz nekünk eledelt alkalmas időben.
Kitárod szent kezedet s betöltesz mindent áldásoddal.
Dicsőség… Miképpen…
Áldja meg ételeinket s italainkat az éltető és gondviselő Isten + az Atya, a Fiú és a
Szentlélek. Amen

Asztali ima 2/6

HÁLÁT ADUNK NEKED, mindenható Isten minden ajándékodért, aki élsz és
uralkodol, mindörökkön örökké.
Add meg Urunk minden jótevőnknek és minden jóakaratú embernek az örök élet
boldogságát, Krisztus a mi Urunk által. Amen

Asztali ima 3/6

KÉRÜNK URUNK, jöjj és áldd meg ezt az ételt, hogy erőt merítsünk szolgálatodra.
Adj kenyeret az éhezőknek, nekünk pedig éhséget és szomjúságot az Igazságra.
Dicsőség... Miképpen...

Asztali ima 4/6

MINDENHATÓ ISTENÜNK, hálát adunk neked az égi és földi kenyérért, amellyel
táplálsz minket, hogy el ne fáradjuk gyöngeségünkben, míg mennyei orvosunk érkezését
várjuk, aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

Asztali ima 5/6

ÁLDOTT LEGYEN AZ IRGALMAS ÚR, kezdettől fogva Ő táplál minket, Ő ad eledelt
minden élőnek. Töltse el szívünket örömmel és derűvel, juttasson mindabból, amire szükségünk van,
és segítsen, hogy bővelkedjünk jócselekedetekben, a mi Urunk Jézus Krisztus által, akié a dicsőség,
a hatalom, a tisztelet és az imádás a Szentlélekkel együtt, mindörökkön örökké.

Asztali ima 6/6

ISTENÜNK, Te a Rád éhező és szomjazó népnek megígérted, hogy elküldöd neki az élet
kenyerét és az élő víz forrását.
Hálát adunk Neked a tudásért és a halhatatlanságért, amely által a Te isteni életedből
részesedtünk, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Amen

lelkigyakorlat.regnum.hu | frissítve: 2018.02.15 | webmester: